قازاقستان ۇكىمەتى ادام پاپيللوماسى ۆيرۋسىنا قارسى ۆاكسينا ساتىپ الۋعا 9،7 ملرد تەڭگەدەن استام قارجى ءبولدى

Dalanews 23 مام. 2024 10:13 2503

قازاقستان ۇكىمەتى ادام پاپيللوماسى ۆيرۋسىنا قارسى ۆاكسينا ساتىپ الۋعا 9،7 ملرد تەڭگەدەن استام قارجى ءبولدى،  دەپ حابارلايدى Dalanews.kz

📌 ۇكىمەت ادام پاپيللوماسى ۆيرۋسىنا (اپۆ) قارسى ۆاكسينا ساتىپ الۋعا جانە قازاقستاندا اتالعان ەكپە جۇمىسىن جۇرگىزۋگە رەزەرۆتەن قاراجات ءبولدى. ءتيىستى قاۋلىعا ق ر پرەمەر-مينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ قول قويدى.🔹 وبلىستاردىڭ، رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالاردىڭ جانە استانانىڭ بيۋدجەتتەرىنە 351 مىڭنان استام دوزاسى مولشەرىندە ۆاكسينا ساتىپ الۋ ءۇشىن اعىمداعى نىسانالى ترانسفەرتتەر تۇرىندە 9،7 ملرد تەڭگەدەن استام قاراجات اۋدارىلادى.

➤ ادام پاپيللوماسى ۆيرۋسىنان تۋىنداعان جاتىر موينى وبىرى (جمو) – الەمدەگى ەڭ كوپ تارالعان قاتەرلى ىسىكتەردىڭ ءبىرى، ول انىقتالعان بارلىق جاعدايدىڭ قۇرىلىمىندا 13،1%-عا دەيىن كەزدەسەدى. جىل سايىن ودان 300 مىڭعا جۋىق ايەل كوز جۇمادى. قازاقستاندا جمو بارلىق جاستاعى ايەلدەر اراسىندا قاتەرلى ىسىكتىڭ باسقا تۇرلەرى ىشىندە تارالۋى بويىنشا ەكىنشى ورىندا تۇر. جىل سايىن رەسپۋبليكا بويىنشا 1900-گە جۋىق جاڭا جاعداي تىركەلەدى، 600-دەن استام ايەل وسى پاتولوگيادان قايتىس بولادى.

اپۆ-نا قارسى جانە جمو دامۋىمەن كۇرەسۋدىڭ جالعىز ءادىسى – ۆاكسيناسيا. ق ر ۇلتتىق ۆاكسيناسيا كۇنتىزبەسىنە سايكەس جانە ددۇ ۇسىنىمىن ەسكەرە وتىرىپ، اپۆ-عا قارسى ەكپە سالۋ 11 جاستاعى قىزدارعا 6 اي ارالىق مەرزىممەن ەكى رەت جۇرگىزىلەتىن بولادى. بۇل رەتتە قازاقستاندا اپۆ-نىڭ نەعۇرلىم ونكوگەندى تۇرلەرىنەن (6، 11، 16، 18) قورعايتىن ءتورت ۆالەنتتى ۆاكسينا قولدانىلادى.


ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار