اۆتوكرەسلو، قۇنىڭ نەگە قىمبات؟

Dalanews 19 قاڭ. 2015 06:54 91

ەلىمىزدەگى جول قوزعالىسىنىڭ ەرەجەسىنە وزگەرىس ەنگىزىلگەلى بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىك تاۋارلارى قىمباتتاپ كەتتى.

ءبىر اپتانىڭ ىشىندە مۇنداي تاۋارلاردىڭ باعاسى 30-دان 300 پايىزعا دەيىن شارىقتاپ كەتكەن. ءبىر عانا اۆتوكرەسلونىڭ باعاسى 22 مىڭنان 36 مىڭ تەڭگەگە وسكەن.

ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار