ەسقارايەۆ تا مينيستر قىزمەتىندە قالدى

ساعىنىش سارداروۆا 06 اقپ. 2024 17:22 2034

ازامات ەسقارايەۆ ادىلەت ءمينيسترى لاۋازىمىنا قايتا تاعايىندالدى، - دەپ حابارلايدى Dalanews.kz.

"ازامات نەسىپباي ۇلى ەسقارايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ادىلەت ءمينيسترى لاۋازىمىنا تاعايىندالسىن"، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.

ول بۇل قىزمەتكە بىلتىر قاڭتاردان باستاپ كەلگەن ەدى. جاسى 44-تە.


ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار
x