تەگتەر :اسقار توقپانوۆ
جۇرگەنوۆ جولى
جۇرگەنوۆ جولى 27 قاز. 2014 08:59
x